Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart

De volgende aandachtspunten zijn gebaseerd op de bepalingen die de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB) - Vakorganisatie voor musici - hanteert.

 

1. Het totaal verschuldigde bedrag kan bij vooruitbetaling worden voldaan éénmalig per jaar, per half jaar of per kwartaal. Ook kan worden betaald in maandelijkse termijnen. In het laatste geval dient het lesgeld steeds op de eerste dag van elke lopende maand bijgeschreven te zijn op rekeningnummer 

NL28 INGB  0000  815092  t.n.v. E. Sillem.

 

2. De lesovereenkomst loopt af ieder lopend jaar op 31 augustus. De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd tenzij de overeenkomst wordt opgezegd vóór 31 mei 2020. Indien men ná deze datum de lessen opzegt geschiedt de betaling volgens de gespreide betaling tot en met 31 augustus 2020. Indien vóór voornoemde peildatum de lessen worden opgezegd wordt een opzegtermijn van vier weken gehanteerd. Samenvattend: men kan elk moment van het jaar vóór 31 mei 2020 de vioollessen opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken.

 

3. De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die van het lager/voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam. Dit betekent dat er op alle vakantiedagen en ook feestdagen geen lessen worden gegeven. 

4. Wanneer een leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Dat betekent dat indien een les wordt afgezegd, ongeacht de reden waarom, deze les in principe niet wordt ingehaald.
Bij afwezigheid van de leerling wegens ziekte of anderszins dienen binnen deze periode tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de periode van afwezigheid langer duurt dan vier lessen, is geen lesgeld meer verschuldigd. 

Voor diegenen die ervoor kiezen om voor een bepaalde periode per afzonderlijke les te betalen geldt de regel dat indien een leerling een les afgezegt op dezelfde dag waarop de les zou plaatsvinden, de les wél in rekening zal worden gebracht in verband met de gereserveerde tijd. 


5. Hoewel het zelden tot nooit voorkomt: bij afwezigheid van de leraar wegens ziekte dienen binnen deze periode van afwezigheid twee lessen te worden doorbetaald. Na vier niet gegeven lessen wegens ziekte tijdens een aaneengesloten periode is geen lesgeld meer verschuldigd.