Algemene voorwaarden

Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart

De volgende aandachtspunten zijn gebaseerd op de bepalingen die de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB) - Vakorganisatie voor musici - hanteert.

 

1. Het totaal verschuldigde bedrag kan bij vooruitbetaling worden voldaan éénmalig per jaar, per half jaar of per kwartaal. Ook kan worden betaald in maandelijkse termijnen. In het laatste geval dient het lesgeld steeds op de eerste dag van elke lopende maand bijgeschreven te zijn op rekeningnummer 

NL28 INGB  0000  815092  t.n.v. E. Sillem. Bij rekeningen wordt een betaaltermijn van 14 dagen in acht genomen.

 

2. De lesovereenkomst loopt af ieder jaar op 31 augustus. De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd tenzij de overeenkomst wordt opgezegd vóór 15 juni 2024. Indien men ná deze datum de lessen opzegt geschiedt de betaling volgens de gespreide betaling tot en met 31 augustus 2024. Indien vóór voornoemde peildatum de lessen worden opgezegd wordt een opzegtermijn van vier weken gehanteerd. Samenvattend: men kan elk moment van het jaar vóór 15 juni 2024 de vioollessen opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken.

 

3. Op vakantiedagen en nationale feestdagen vinden er geen lessen plaats. De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die van het lager/voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam.


4. Wanneer een leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Dit betekent dat indien een les wordt afgezegd, ongeacht de reden waarom, het recht op deze les vervalt.
Bij afwezigheid van de leerling wegens ziekte of anderszins dienen binnen deze periode maximaal vier lessen te worden doorbetaald (op basis van wekelijkse lessen). Indien de periode van afwezigheid langer duurt dan vier weken, is geen lesgeld meer verschuldigd. 

Voor diegenen die ervoor kiezen om voor een bepaalde periode per afzonderlijke les te betalen geldt de regel dat indien een leerling een les afzegt op dezelfde dag waarop de les zou plaatsvinden, de les wél in rekening zal worden gebracht in verband met de gereserveerde tijd. 


5. Bij afwezigheid van de leraar wegens ziekte geldt het volgende: na twee niet gegeven wekelijkse lessen tijdens een aaneengesloten periode is geen lesgeld meer verschuldigd.